TRANG TIN

Căn cứ Luật Hợp tác xã, Điều lệ Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Tuy hiện hành;

Thực hiện Kế hoạch số 01/2023 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Tuy;

Ngày 25/4/2023 Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Tuy đã tổ chức Đại hội Thành viên nhiệm kỳ II (2023 - 2028) đến tham dự Đại hội có:

-Đại diện Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre,;

-Lãnh đạo xã có bà Võ Thị Phượng phó Bí thư Đảng ủy xã, ông Nguyễn Văn Lời phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã;

-Cùng sự có mặt của 50/65 thành viên được triệu tập và đây cũng là nhân tố quyết định thành công của Đại hội;

1/ Tại Đại hội đã thông qua :

-Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm kỳ I (2018 - 2023);

-Báo cáo tổng kết kinh doanh dịch vụ năm 2022 và nhiệm kỳ I (2018 - 2023);

-Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ I (2018 - 2023);

-Báo cáo công khai tài chính năm 2022 và nhiệm kỳ I (2018 - 2023);

-Dự thảo phương hướng/kế hoạch/phương án sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ II;

-Thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ (thay đổi logo);

-Thông qua tờ trình giữ nguyên qui chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tài chính, Thi đua khen thưởng;

2/ Bầu các chức danh quản lý Hợp tác xã:

-Bầu Hội đồng quản trị có 3 thành viên (trong đó có 1 vị Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc);

-Bầu Ban Kiểm soát có 3 thành viên (trong đó có 1 vị trưởng Ban);

3/ Thông qua Nghị quyết Đại hội đây là cơ sở để bộ máy quản lý điều hành Hợp tác xã làm căn cứ để hoạt động đạt hiệu quả;

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày với kết quả thành công tốt đẹp./.