BỘ PHẬN GIÚP VIỆC

1/ Ông Phan Minh Thành, Thư ký - Kế toán;

2/ Bà Huỳnh Thị Diệp, Thủ quỹ;

3/ Ông Lê Minh Cường, Cán bộ Thú y;