HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1/ Ông Trần Quang Lộc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời Giám đốc;

2/ Ông Phan Văn Suông, Thành viên, kiêm Phó Giám đốc kinh doanh;

3/ Ông Trần Văn Tiến, Thành viên, Phụ trách các tổ nghề nghiệp;